naglowek2.png
           
grafika
 
[01.06.2017]   [IPH Admin]
[Liczba zdjęć: 13]
28sejmik_gosp_170x70_A.jpg
KSU_wspieramy-przedsiebiorczych_OSTATECZNE.jpg
baner.jpg
Portal - USŁUGI
ŚWIADECTWA POCHODZENIA
[24.10.2016 | JFB Administrator
grafika

Informujemy, że od dnia 22 czerwca 2016 r. Biuro IPH w Toruniu mieści się w nowej siedzibie przy ul. Skłodowskiej-Curie 41 w Toruniu.

Świadectwa pochodzenia wystawiamy w godzinach 8.00 - 15.00.

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub sprawdzenia dotychczas zgromadzonych w IPH w Toruniu informacji prosimy o kontakt drogą elektroniczną: biuro@iph.torun.pl lub telefonicznie pod numerem: 56 658 62 90

 

Informujemy, że od dnia 1 marca 2015 r. w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu wystawiane są świadectwa potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie towarów. Świadectwa są wystawiane przez upoważnionych przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej.

Świadectwo pochodzenia towaru (certificate of origin) jest dokumentem eksportowym występującym w handlu międzynarodowym. Dokument ten ma na celu potwierdzenie pochodzenia eksportowanego towaru i jest wymagany przez administrację celną kraju importera.

 

ŚWIADECTWA POCHODZENIA KROK PO KROKU

Krok 1 UWIERZYTELNIENIE EKSPORTERA

Przedsiębiorca występujący do IPH w Toruniu o wydanie świadectwa pochodzenia/legalizację dokumentów po raz pierwszy, do wniosku załącza niżej wymienione dokumenty zawierające aktualne dane

• Dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej.

• Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.

• Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

• Uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.

W przypadku zmian w przedsiębiorstwie powodujących zmiany w dokumentach wymienionych pod literami: a, b, c, d, przy kolejnym wniosku o wydanie świadectwa/legalizację przedsiębiorca powinien załączyć wyżej wymienione dokumenty, zawierające zaktualizowane dane.

Dokumenty wymienione pod literami: a, b, c, d, powinny być dołączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej urzędowo lub notarialnie. Na wniosek przedsiębiorcy IPH w Toruniu zwraca oryginał dokumentu po potwierdzeniu za zgodność z okazanym dokumentem kserokopii dostarczonej przez wnioskodawcę, przeznaczonej dla IPH w Toruniu.

W przypadku odpisu z KRS, CEIDG oraz REGON i NIP dopuszcza się aktualne wydruki z określonych przepisami urzędowych stron internetowych.

Przedkładane przez wnioskodawców dokumenty wymienione pod literami: a, b, c, mogą być przy składaniu weryfikowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu za zgodność z danymi zawartymi na określonych przepisami urzędowych stronach internetowych.

Uwaga:

W przypadku, gdy wniosek o wystawienie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towarów będzie podpisany przez osobę będącą Pełnomocnikiem eksportera, złożenie w IPH w Toruniu dokumentu stwierdzającego udzielenie przez eksportera pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej oraz wymaga okazania IPH w Toruniu dokumentu potwierdzającego dokonanie tej opłaty. Opłatę skarbową eksporter wnosi w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek bankowy.

W przypadku składania pełnomocnictwa w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, ul.Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń,  właściwym organem jest Prezydent Miasta Torunia

Szczegółowe informacje podaje strona internetowa Urzędu http://www.bip.torun.pl/cms.php?Kod=1136

 

Krok 2 WNIOSKOWANIE

A. URUCHOMIENIE PROCEDURY WYSTAWIENIA ŚWIADECTWA POCHODZENIA

Eksporter wypełnia jeden z niżej wymienionych formularzy:

WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU przeznaczony dla eksportera

WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU przeznaczony dla eksportera i producenta

WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU przeznaczony dla reeksportera

i przesyła go do IPH w Toruniu droga elektroniczną na adres: biuro@iph.torun.pl. IPH w Toruniu po sprawdzeniu przesłanego wniosku i załączonych dokumentów oraz ich weryfikacji pod kątem ustalenia pochodzenia towaru zawiadamia Eksportera o poprawności lub konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień.

 

Eksporter równolegle wnosi na rzecz IPH w Toruniu obowiązujące opłaty zgodnie z CENNIKIEM w formie przedpłaty na konto w Banku Millennium SA:

48 1160 2202 0000 0002 7254 0064


B. USTALENIE TREŚCI ŚWIADECTWA

Eksporter wypełnia dane do świadectwa pochodzenia:

WZÓR

i przesyła go do IPH w Toruniu drogą elektroniczną na adres: biuro@iph.torun.pl. IPH w Toruniu po sprawdzeniu treści świadectwa zawiadamia Eksportera o poprawności lub konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień.

 

C. NADRUK NA URZĘDOWYM DRUKU

Po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez IPH w Toruniu i Eksportera treści świadectwa następuje jego wydruk na druku urzędowym świadectwa (pobranym wcześniej z IPH w Toruniu).

Eksporter wypełnia wniosek o wystawienie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie oraz formularz świadectwa (oryginał i kopie) zgodny ze wzorem z zał. 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru, zgodnie z opisem pól i przypisami, a następnie składa je wraz z załącznikami w IPH w Toruniu.

Formularz jest drukiem ścisłego zarachowania i stanowi komplet składający się z wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia oraz formularza świadectwa (oryginał i 2 kopie), opatrzonych tym samym numerem seryjnym poprzedzonym odpowiednio identyfikatorem PL/KIG/AA

W związku z tym formularz nie może być złożony w formie wydruku lub kserokopii.

Uwaga: IPH w Toruniu wystawia świadectwa pochodzenia tylko i wyłącznie na formularzu świadectwa opatrzonym identyfikatorem PL/KIG/AA … pobranym przez eksportera z KIG.

Nie stosuje się formularzy używanych przez organy celne o identyfikatorze PL/MF.

 

Krok 3 WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA POCHODZENIA

Po uzgodnieniu i przekazaniu do IPH w Toruniu:

• Wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia podpisanego przez osobę upoważnioną

• Załączników do Wniosku,

• Wypełnionych formularzy świadectwa pochodzenia

• Oświadczenia o prawdziwości i aktualności przedłożonych danych i odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności karnej za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy - OŚWIADCZENIE

• Potwierdzenia wpłaty,

• Innych uzgodnionych dokumentów,

IPH w Toruniu wystawia świadectwo pochodzenia.

Eksporter otrzymuje oryginał i kopię świadectwa pochodzenia. Na wniosek eksportera mogą zostać wystawione  dodatkowe kopie świadectwa pochodzenia po kosztach wskazanych w Cenniku.

Świadectwo pochodzenia może, w drodze wyjątku, zostać wystawione przez KIG po wywozie towarów, do których się odnosi, gdy nie zostało wystawione w chwili wywozu z powodu błędów, nieumyślnych pominięć lub szczególnych okoliczności.

W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia świadectwa pochodzenia, na wniosek eksportera IPH w Toruniu wystawia duplikat na podstawie dokumentów będących w posiadaniu IPH w Toruniu. Na wystawionym w ten sposób duplikacie, w polu 5, umieszczany jest napis „Duplikat” oraz data wystawienia i numer seryjny oryginału świadectwa.

Świadectwa pochodzenia poświadczają, że towary pochodzą z Unii Europejskiej. Ze względu na wymogi wymiany handlowej, mogą one także zaświadczać, że towary pochodzą z określonego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jednakże jeżeli warunki art.60 ust. 2 UKC spełnione są jedynie w wyniku szeregu czynności lub procesów przeprowadzonych w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, towary mogą być uznane jedynie za posiadające pochodzenie unijne.

Świadectwa pochodzenia mogą poświadczać, że towary pochodzą z kraju trzeciego, na podstawie dowodu pochodzenia wystawionego wcześniej.

W przypadku otrzymania od zagranicznych organów celnych wniosku o weryfikację świadectwa pochodzenia weryfikację tę przeprowadza IPH w Toruniu.

IPH w Toruniu nie dokonuje poświadczania zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii świadectwa pochodzenia.

 

RODZAJE ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA POCHODZENIA 

Załącznikami do wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia mogą być wszelkie dokumenty potwierdzające informacje i oświadczenia eksportera zawarte we wniosku w tym w szczególności:

Dokumenty składane przez eksportera będącego producentem towaru

•    Faktura zakupu surowców,

•    Faktura eksportowa lub faktura proforma,

•    Świadectwo jakości,

•    Dokument potwierdzający pochodzenie surowców,

•    Specyfikacja,

•    Kontrakt,

•    Opis procesu technologicznego lub etapów produkcji,

•    List przewozowy,

•    Kalkulacja kosztów wytworzenia towaru,

•    Komunikat IE 599 -w przypadku świadectwa wystawianego po wywozie towarów.

Dokumenty składane przez eksportera niebędącego producentem towaru:

•    Faktura zakupu towaru,

•    Faktura eksportowa lub faktura proforma,

•    Oświadczenie producenta dotyczące pochodzenia towaru,

•    Dokument importowy,

•    Pierwotny dowód pochodzenia,

•    Kontrakt,

•    Trwałe oznaczenie kraju pochodzenia np. na tabliczce znamionowej, zdjęcia,

•    Świadectwo jakości,

•    Oświadczenie o nie dokonywaniu zmian na towarze,

•    List przewozowy,

•    Komunikat IE 599 -w przypadku świadectwa wystawianego po wywozie towarów,

•    W przypadku samochodów: karta pojazdu, dowód rejestracyjny, świadectwo homologacji.

W przypadku ubiegania się o wystawienie świadectw pochodzenia przy powtarzającym się wywozie towarów identycznych jak towary, dla których wcześniej został wystawiony dowód pochodzenia przez IPH w Toruniu, można odstąpić od wymogu każdorazowego składania dokumentów wymienionych jak wyżej, pod warunkiem załączenia przez eksportera do wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia oświadczenia, że przedmiotem wywozu są towary identyczne jak towary objęte wcześniejszym dowodem pochodzenia (numer świadectwa, data wystawienia) wraz z informacją, że w załącznikach do tego wniosku znajduje się kompletna dokumentacja uzasadniająca pochodzenie towaru.

Dokumenty dodatkowe

Dokumenty wskazane powyżej, jako załączniki do wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia nie stanowią wykazu zamkniętego. Stosownie do art. 61 UKC IPH w Toruniu może zażądać dodatkowego dowodu w celu upewnienia się, że deklarowane przez eksportera pochodzenie odpowiada regułom określonym odpowiednimi przepisami unijnymi.

 

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 269 z dnia 9.10.2013 r. oraz Dziennik Urzędowy UE L 287 z 29.10.2013 r.) art. 61 ust.3.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 28 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów Unijnego Kodeksu Celnego.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz.1228).

Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710) art. 12 ust. 4 pkt. 5.

Reguły pochodzenia zamieszczone w bazie elektronicznej Komisji Europejskiej (dostępne na stronie DG TAXUD) służące do ustalania pochodzenia towarów:

ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm

Reguły te nie są prawnie wiążące, ale stanowią wytyczne do interpretacji art.60 UKC. Stanowią one kryteria uznania przetworzeń i obróbek przeprowadzanych na materiałach niepochodzących za wystarczające dla nadania pochodzenia wytworzonym produktom.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
omay(2).jpg
2.jpg
omay(2).jpg
banerp3.png
opcje zaawansowane...