Biznes na obcasach

logo UE

Jesteś kobietą? Masz więcej niż 29 lat? Jesteś bezrobotna lub bierna zawodowo? Masz pomysł i chcesz założyć swój biznes? Mieszkasz lub uczysz się w kujawsko – pomorskiem? Chcesz prowadzić biznes w kujawsko – pomorskiem?

Zapraszamy do nas do udziału w projekcie „Biznes na obcasach”

O projekcie:

„Biznes na obcasach”

Celem projektu jest: Wzrost zdolności do samozatrudnienia 60 kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku powyżej 29 lat z terenu województwa kujawsko – pomorskiego (zamieszkałych lub uczących się) w okresie 01.11.2016 – 31.12.2018

Efektem projektu będzie:
45 osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie i 50 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wartość projektu:1 964 822,40

Wkład Funduszy Europejskich wynosi: 1 670 099,04

DLA ZAINTERESOWANYCH:

Korzyści z udziału w projekcie:

 • doradca zawodowy pomoże określić czy masz duszę przedsiębiorcy
 • trenerzy na szkoleniach „ABC Przedsiębiorczości” nauczą Cię jak zarejestrować firmę i jak ją prowadzić, jak napisać biznes plan a z doradcą będziesz mogła skonsultować swój Biznes Plan
 • otrzymasz dotację na pozyskanie niezbędnych zasobów do prowadzenia działalności (do 6-cio krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ogłoszeniem GUS, wyliczane na dzień przyznania wsparcia – tj. ok 25 tys.)
 • przez 6 mc będziesz otrzymywać dodatkowe wsparcie pomostowe do 1500,00 miesięcznie (finansowe lub szkoleniowo – doradcze lub mentoringowe)

Zgłoszenia

Do pobrania:

Prosimy złożyć dokumenty rekrutacyjne w naszej siedzibie: Biuro IPH Toruń, ul. Marii Skłodowskiej 41 (można osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu)

Masz dodatkowe pytania? Zobacz czy nie znajdziesz odpowiedzi w FAQ lub pisz do nas biznesnaobcasachatiph [dot] torun [dot] pl


OGŁOSZENIE O UCZESTNIKACH ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Obecnie trwa ocena formularzy złożonych w toku rekrutacji uzupełniającej. Zainteresowanych będziemy informować również indywidualnie.

Prezentujemy wyniki rekrutacji uzupełniającej - nabór prowadzony w okresie 22.08.2017 - 25.08.2017. Wyniki rekrutacji uzupełniającej - nabór prowadzony od 25.08.2017 zostaną opublikowane w terminie późniejszym, najpóźniej 26 września 2017r.

Z dniem 15 września Izba Przemysłowo - Handlowa w Toruniu zawiesza rekrutację do projektu "Biznes na obcasach". Dzień 15 września - piątek, godzina 16.00 to ostatni moment na złożenie formularza zgłoszeniowego.

OGŁOSZENIE O NABORZE

na wnioski o dofinansowanie działalności gospodarczej

Czas naboru: od 06.10.2017 do 31.10.2017

Przedmiot naboru:

 • Biznes plan wraz z załącznikami
 • Wniosek o wsparcie pomostowe

Kto może złożyć wniosek:

 • Uczestniczki projektu „Biznes na obcasach”, które ukończyły wsparcie szkoleniowo - doradcze.
 • Osoby spełniające kryteria udziału w projekcie - posiadające status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo

Miejsce składania biznes planu oraz wniosku o wsparcie pomostowe:
Biuro Projektu Izba Przemysłowo - Handlowa w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń, w godzinach 8.00 - 16.00 (decyduje data wpływu) - do 31.10.2017 r

Należy złożyć:

 • Biznes plan - trwale spięty w 2 egzemplarzach - podpisany i parafowany na każdej stronie wraz z załącznikami
 • Zaświadczenie o ukończeniu etapu szkoleniowo - doradczego (kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia)
 • Oświadczenie o numerze PESEL
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu/ otrzymaniu pomocy de minimis
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków dostępu do projektu
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu przyznawania środków
 • Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami - w 2 egzemplarzach -  podpisany i parafowany na każdej stronie wraz z załącznikami

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin przyznawania środków finansowych
 2. Wzór Biznes Plan
 3. Karta oceny formalnej biznesplanu
 4. Karta oceny merytorycznej biznesplanu
 5. Minimalne wymagania dotyczące oceny biznes planów
 6. Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji)
 7. Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego
 8. Wzór wniosku o udzielenie  wsparcia pomostowego
 9. Wzór wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego
 10. Formularz informacji o pomocy innej niż pomoc de minimis
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 12. Oświadczenie o numerze PESEL
 13. Oświadczenie o spełnianiu warunków dostępu do projektu
 14. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis
 15. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej
 16. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu przyznawania środków finansowych