ZUS - pytania i odpowiedzi dot. Tarczy Antykryzysowej / 15.05.2020r.

Zestaw odpowiedzi na pytania, które pojawiły się podczas spotkania online " Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób na umowach cywilnoprawnych" w dniu 15.05.2020r.

 

1. Zleceniodawca otrzymał niezbędne dokumenty od zleceniobiorcy na początku kwietnia, ale do ZUS zostały one złożone dopiero 30.04. – w jakim terminie zostanie wypłacone świadczenie? Ile czasu ma ZUS na wypłatę świadczeń?

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. ZUS wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Świadczenie postojowe można otrzymać po raz kolejny nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

2. Czy wpisanie we wniosku stawki godzinowej stanowi błąd?

Jeśli ze zleceniobiorcą została zawarta umowa w stawce godzinowej, to we wniosku RSP-C w polu „miesięczny przychód, który wynika z umowy” powinna być wskazana kwota przeliczona na wynagrodzenie, jakie zostałoby osiągnięte za miesiąc pracy. Przychód należy podać w kwocie brutto.

3. Złożyliśmy jako zleceniodawca wniosek o świadczenie postojowe, dla małżeństwa, które pracuje u nas na podstawie umowy o dzieło – w związku z tym, że to małżeństwo, podaliśmy w obu wnioskach ten sam numer konta. Na konto wpłynęło jedno świadczenie – nie wiadomo, dla którego z nich. Nie mamy żadnej informacji w PUE, ani nie przyszła pocztą żadna decyzja- skąd mamy się dowiedzieć, który wniosek został odrzucony i z jakiego powodu?

W przypadku wątpliwości dotyczących wniosku ZUS kontaktuje się mailowo lub telefonicznie. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, świadczenie postojowe zostanie przekazane na konto. Decyzja odmowna w sprawie świadczenia postojowego będzie dostępna na PUE ZUS lub przesłana za pośrednictwem poczty.

4. Czy osoba prowadząca pozarolniczą  działalność i jest ubezpieczona w KRUS może wystąpić z wnioskiem o świadczenie postojowe i czy wniosek też składamy do ZUS?

Rolnik, który prowadzi działalność gospodarczą może wystąpić z wnioskiem oświadczenie postojowe z tego tytułu, jeśli spełnia warunki określone w ustawie. Ubezpieczenie w KRUS nie jest traktowane jako inny tytuł do ubezpieczeń społecznych.

5. Czy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na 1/64 etatu i prowadząca działalność gospodarczą ma prawo do świadczenia postojowego?

Nie. Uprawniony do świadczenia postojowego nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. W tym przypadku innym tytułem jest umowa o pracę.

6. Czy świadczenie postojowe dla zleceniobiorców dotyczy także zleceniobiorców zatrudnionych w agencji pracy tymczasowej?

Tak, dotyczy, jeśli  zleceniobiorcy spełniają warunki ustawowe. Uprawniony do wystąpienia o świadczenie postojowe z tytułu umowy cywilnoprawnej jest zleceniodawca.

7. Zleceniobiorca miał umowę zlecenie na 1 miesiąc. Było to półtora roku temu i zleceniodawca nie wyrejestrował tej osoby w ZUS. Obecnie osoba ta prowadzi działalność i ma problemy z uzyskaniem świadczenia postojowego, bo widnieje w systemie , że ma jeszcze jeden tytuł do ubezpieczeń. Co taka osoba może zrobić ? Czy może sama się wyrejestrować lub zgłosić to w jakiś sposób do ZUS?

Proszę złożyć w ZUS wniosek z opisaniem u jakiego płatnika i w jakim okresie była wykonywana umowa oraz zaznaczyć, że wyjaśnienie sprawy jest istotne dla przyznania świadczenia postojowego. Jeżeli zleceniobiorca dysponuje dowodami na poparcie daty końcowej wykonywania rzeczonej umowy, dobrze, gdy je dołączy.

8. Na jakiego maila wysyłać korekty wniosków? Jeśli ktoś sam zauważył błąd i chce złożyć korektę zanim ZUS się do niego odezwie? Czy składając korektę wniosku dopisać gdzieś w widocznym miejscu słowo KOREKTA?

Jeśli wnioskujący sam wie, że we wniosku przekazanym do ZUS popełnił błąd – na przykład niewłaściwie zaznaczył checkbox albo wpisał nieprawidłową kwotę przychodu, powinien jak najszybciej o tym poinformować ZUS. Taki wniosek powinien zostać wycofany, a w jego miejsce powinien zostać złożony nowy wniosek. Wniosek można wycofać mailowo (na adres cotatzus [dot] pl ) w następujący sposób: W temacie: typ wniosku/data wniosku/NIP płatnika. Wycofanie w formie załącznika – zdjęcia lub skanu podpisanego oświadczenia, w którym np. można napisać: proszę o wycofanie mojego wniosku o świadczenie postojowe, złożonego w dniu… ze względu na błędne podanie kwoty przychodu. Nowy wniosek może być złożony papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem portalu PUE ZUS.

9. Czy w przypadku , w którym otrzymano pierwsze świadczenie postojowe w kwietniu ( spadek luty-marzec), to czy można otrzymać kolejne świadczenie postojowe w przypadku, w którym przychody z kwietnia były o 1 zł wyższe niż w marcu? Czy spełniona będzie przesłanka braku poprawy sytuacji materialnej?

Ustawodawca przyjął , że to na uprawnionym spoczywa ocena, czy jego sytuacja materialna uległa poprawie, czy też nie, w kolejnym okresie po złożeniu pierwszego wniosku i otrzymaniu na tej podstawie świadczenia postojowego. W przypadku przedsiębiorców nie jest oczekiwane wykazywanie spadku przychodów o kolejne 15%.

10. Jak należy rozumieć przestój w przypadku działalności gospodarczej? Rozumiem, że nie jest to całkowity brak przychodów?

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą albo zleceniodawcy lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Za przestój w prowadzeniu działalności należy rozumieć wszelkie okoliczności związane z COVID-19, które spowodowały brak możliwości wykonania umowy cywilnoprawnej w całości lub w części. Może to być np. zamknięcie firmy, zawieszenie działalności, brak klientów, trudności płatnicze. To wnioskujący  określa, czy zdarzenie takie miało miejsce i oświadcza to w składanym wniosku.

11. Czy świadczenie postojowe przysługuje uczniom, studentom do 26 roku życia?

Uczeń lub student do 26 roku życia wykonujący umowę zlecenia lub o dzieło może skorzystać ze świadczenia postojowego, jeśli umowa była zawarta przed  01.04.2020r. i nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz  przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, a  zleceniodawca lub zamawiający miał przestój w działalności w wyniku COVID-19 .

12. Działalność założona 3.09.2018r.Zawieszenie działalności 31.12.2019. Styczeń-luty 2020- umowa zlecenie. 01.03.2020 – odwieszenie. Tydzień później wszystko zamknięto, a ja pozostałem bez możliwości świadczenia usług, a tym samym bez możliwości uzyskania przychodu do dnia dzisiejszego i nie wiadomo jak długo ten stan się utrzyma. Czy mogę składać wniosek o świadczenie postojowe? Jeżeli jednak mogę składać wniosek to jak mam wyliczyć przychody  (dane potrzebne do złożenia wniosku) jeżeli nie wystawiałem faktur? Mam wziąć pod uwagę umowę zlecenie, która de facto przychodem firmy nie jest? Jeżeli nie łapię się na to świadczenie to jakie inne formy są skierowane do mnie?

Świadczenie postojowe przysługuje prowadzącym działalność gospodarczą, którzy rozpoczęli ją przed 01.04.2020r. i jej nie zawiesili i przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe był co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc -  Pan pisze , że działalność była zawieszona 31.12.2019. ; jak również tym , którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed 01.04.2020r. , ale zawiesili ją po 31.01.2020r. - w Pana przypadku zawieszenie 31.12.2019 czyli przed 31.01.2020, co skutkuje brakiem prawa do świadczenia postojowego Świadczenie postojowe nie przysługuje też , jeśli  jest inny tytuł do ubezpieczeń społecznych .

Może Pan rozważyć skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek za 03-05/2020 lub inne formy pomocy np. odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek bez opłaty prolongacyjnej.

13. Odnośnie zwolnienia z opłacania składek ZUS w wysokości 50%. Wypłacamy wynagrodzenie do 10-ego dnia po miesiącu pracy. Dopiero od 30.04. zatrudniamy poniżej 50 osób. Wnioskując o zwolnienie za miesiąc maj którą z deklaracji powinniśmy brać pod uwagę do obniżenia wpłat do ZUS – kwiecień wypłacony 10 maja (kwoty ujęte w deklaracji 01/05/2020) czy maj wypłacony w czerwcu (kwoty ujęte w deklaracji 01/06/2020)?

Płatnik, który wnioskuje o zwolnienie z opłacania składek za miesiąc 05/2020 bierze pod uwagę składki wykazane w  deklaracji  za miesiąc 05/2020.

14. Firma do końca lutego bez pracownika. Zatrudnienie 02.03, wynagrodzenia przesunięte do 10-ego kolejnego miesiąca. Czy można wnioskować na RDZ za okres 03-05/2020 bez uwzględniania limitu przychodów?

Jeżeli płatnik był zgłoszony w ZUS przed 01.02.2020r. i na 29.02.2020 nie zgłosił do ubezpieczeń społecznych innych ubezpieczonych, to może złożyć wniosek jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. Ważne, aby przychód z działalności osiągnięty w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020r. Prawo do zwolnienia będzie dotyczyło wyłącznie jego składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru.