3.08.2020r. - rusza nabór wniosków na granty na eksport

Zapraszamy do udziału w drugim konkursie na granty. Wnioski będzie można składać od 3 do 31 sierpnia  2020 r. do godz. 16:00. O wsparcie mogą ubiegać się firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Granty są dedykowane przedsiębiorstwom, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski na:

 • udział w targach,
 • wizyty studyjne,
 • usługi doradcze.

Zmiany i ułatwienia dla przedsiębiorców w stosunku do pierwszego konkursu:

 1. startujący eksporter – podwyższenie progu przychodów z eksportu do 25% z 10%, co znacznie rozszerza grupę starterów,
 2. strategia internacjonalizacji – załącznik fakultatywny zamiast obowiązkowego,
 3. zaliczki – wcześniej wyłącznie refundacja poniesionych wydatków.

Szczegóły: https://funduszeksportowy.tarr.org.pl/aktualnosc-36-granty_na_eksport_nabor_wnioskow_od_3.html

I. Na co można otrzymać dofinansowanie?

Grantobiorca może ubiegać się o uzyskanie pomocy na:

 1. udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych związanych z targami i wystawami poza granicami kraju,
 2. udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających,
 3. usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności:
  • projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,
  • wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,
  • adaptację produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
  • dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

II. Wnioskodawca:

O powierzenie grantu w ramach Funduszu Eksportowego mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące wymogi:

 • posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

III.  Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski – 03.08.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 31.08.2020 r. do godz. 16:00

Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu – 30.10.2020 r.

IV. Wartość wsparcia:

Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać w ramach Funduszu Eksportowego wsparcie niższe niż  równowartość kwoty 200 000,00 Euro, tj. 893 280,00 zł według kursu 4,4664 zł z dnia 29.06.2020 r. Na moment złożenia wniosku o powierzenie grantu maksymalną wartość wsparcia ustala się wg kursu EBC z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono nabór. Maksymalna wartość wsparcia wyrażona w PLN może ulec zmianie w zależności od wysokości przyjętego kursu euro w momencie podpisania umowy o powierzenie grantu, z zastrzeżeniem, że nie może być ona wyższa niż wnioskowana na etapie składania wniosku o powierzenie grantu, bez względu na schemat pomocy. Szczegółowe zasady określania maksymalnej wartości wsparcia opisane są w § 5 Regulaminu Konkursu.

V. Kryteria wyboru projektów:

Grantodawca dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o zasady wskazane w par. 9 Regulaminu Konkursu oraz kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu.

VI. Miejsce składania wniosków:

Formularz wniosku o powierzenie grantu na projekt wraz z załącznikami należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o powierzenie grantu dostępnym na stronie internetowej: funduszeksportowy.tarr.org.pl  

Termin, miejsce i forma składania wniosków o powierzenie grantu zostały szczegółowo opisane w §  3 i 6 Regulaminu Konkursu.

VII.  Dokumentacja konkursowa:

https://funduszeksportowy.tarr.org.pl/strona-44-dokumentacja_konkursowa.html