ZUS i PUP - pytania i odpowiedzi dot. tarczy antykryzysowej / 10.06.2020r.

Zestaw odpowiedzi na pytania, które pojawiły się podczas spotkania online „Pomoc dla przedsiębiorców oferowana w ramach Tarczy Antykryzysowej (ZUS i PUP)” w dniu 5.06.2020r.

 

1. Czy jeśli mam teraz zawieszoną działalność (od końca marca) i ją odwieszę np. w lipcu czy będę mógł wystąpić o bezzwrotną pożyczkę 5 tys.?

Aby Wnioskodawca mógł otrzymać pożyczkę działalność gospodarcza nie mogła być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r. Jednocześnie, działalność gospodarcza nie może być zawieszona na dzień składania wniosku.

2. Dotarła do mnie informacja, że jeśli przedsiębiorca prowadził działalność przed 1 kwietnia br., którą po tym terminie zawiesił, może się ubiegać o przyznanie pożyczki, jeśli odwiesi działalność i złoży wniosek o przyznanie pożyczki. Proszę o potwierdzenie tej informacji.

Aby Wnioskodawca mógł otrzymać pożyczkę działalność gospodarcza nie mogła być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r. Jednocześnie, działalność gospodarcza nie może być zawieszona na dzień składania wniosku

3. Czy jeśli jest jednooosobowa działalność a prowadząca ją osoba jest zatrudniona na umowę o pracę w innej firmie czy może otrzymać bezzwrotną pożyczkę 5 tys.?

Osoba która jest właścicielem firmy i dodatkowo jest zatrudniona może ubiegać się o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy. Ważne, aby osoba otrzymująca pożyczkę przeznaczyła ją na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

4. Czy osoba mająca JDG, która przebywała w okresie 29.02 - 29.05 na L4 mogła składać wniosek o świadczenie postojowe?

Przepisy nie stawiają warunków i ograniczeń dotyczących pobierania świadczenia postojowego i za ten sam okres świadczeń z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa, jednak należy mieć na uwadze, że świadczenia te rekompensują utratę przychodów ze względu na brak możliwości wykonywania umowy czy prowadzenia działalności pozarolniczej.

Dlatego w okresie pobierania przez zleceniobiorcę czy przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą: 

- zasiłku chorobowego,

- zasiłku opiekuńczego, czy dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

- świadczenia rehabilitacyjnego, praca nie może być wykonywana.

Przy ubieganiu się o świadczenie postojowe przez zleceniobiorcę albo osobę prowadzącą działalność gospodarczą niezbędne jest wykazanie przychodu z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku osiągniętego z umowy lub z prowadzonej działalności (w tym przypadku z wykazaniem jej spadku w stosunku do miesiąca poprzedniego). ZUS ma prawo zweryfikować, czy w razie gdy za ten miesiąc był równocześnie pobierany zasiłek, wykazany przychód nie wiązał się z wykonywaną w okresie pobierania tego zasiłku (świadczenia) pracą. W razie potwierdzenia, zostanie wydana decyzja zobowiązująca do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

5. Prowadzę Fundację z działalnością gospodarczą, w okresie koronowirusa nie prowadzimy działalności gospodarczej – działalność jest aktywna, ale mamy straty - czy możemy wnioskować o postojowe?

Tarcza Antykryzysowa daje prawo do:

1) świadczenia postojowego dla:

- osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli: 

      doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku CIVID - 19, 

      przedsiębiorca rozpoczął jej prowadzenie przed 1 lutego 2020 r.,

      przedsiębiorca nadal prowadzi działalność, a przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,

      jeżeli przedsiębiorca zawiesił prowadzenie działalności po 31 stycznia 2020 r.,

      nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;

 - osób wykonujących umowy cywilnoprawne (zleceniobiorców, wykonujących umowy agencyjne, umowy o świadczenie usług na warunkach zlecenia, umowy o dzieło), jeżeli: 

      zleceniodawca albo zamawiający miał przestój w działalności w wyniku COVID-19,

      umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.

      przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS (dla wniosków składanych w kwietniu i         maju od kwoty 15 595,74 zł).

6. Czy ta tarcza z PUP Bydgoszczy jest taka sama jak z PUP Torunia? Jesteśmy spółką z Bydgoszczy, wniosek o mikropożyczkę został złożony 23.04.20 przez stronę praca.gov.pl do tego czasu zero informacji. Gdzie można zyskać informacji w temacie terminów wypłaty?

Wszędzie zasady są takie same, ale różne Urzędy mają różny napływ wniosków. W Urzędach dla miast niestety wniosków jest bardzo dużo, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość

7. Przez jaki okres można wydatkować pożyczkę? Czy i jak będą weryfikowane wydatkowanie pożyczki? Czy należy zbierać FV oraz dokumentować wydatki ?

Nie ma katalogu bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca musi na wypadek kontroli wykazać, że są to wydatki związane z prowadzoną przez niego bieżącą działalnością gospodarczą, przy czym nie można na dokładnie ten sam koszt przeznaczyć dofinansowania z dwóch i więcej środków publicznych. Nie został określony termin, do którego wydatki na bieżącą działalność gospodarczą muszą być poniesione i nie jest on związany z terminem ewentualnego umorzenia pożyczki po 3 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej. Forma pomocy ma przeciwdziałać negatywnym skutkom COVID-19, wydatki na bieżącą działalność gospodarczą, o których mowa w art. 15zzd ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (…) to wydatki ponoszone od miesiąca marca 2020 r.

8. Jeśli dla spółki na 31/12 wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości kapitału zakładowego, ale nie może być traktowana, jak przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji ponieważ istnieje od mniej niż 3 lat, czy może być przyznana mikropożyczka z PUP oraz zwolnienie ze składek ZUS?

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020). Komunikat Komisji wskazuje, że pomoc może zostać przyznana przedsiębiorstwu, które nie znajdowało się w dniu 31 grudnia 2019 r. w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014). W oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 18 ww. rozporządzenia Komisji (UE) należy uznać, że przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji, gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

- w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo – akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości kapitału zarejestrowanego. Warunek jest spełniony, jeśli po odjęciu wartości skumulowanych strat od sumy kapitałów o charakterze rezerwowym (takich jak kapitał zapasowy, rezerwowy oraz kapitał z aktualizacji wyceny) uzyskano wynik ujemny, którego wartość bezwzględna przekracza połowę wartości kapitału zarejestrowanego, tj. akcyjnego lub zakładowego; 

- w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki; 

- podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym.

ZUS rozpatruje każdy wniosek indywidualnie i w oparciu o wszystkie dane w nim wykazane.

9. Czy jeżeli aplikowałem o środki FGŚP w WUP na dofinansowanie kosztów zatrudnienia, to mogę potem o to samo aplikować na kolejne 3 miesiące w PUP?

Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie z FGŚP (art.15g) może skorzystać również z pomocy w ramach art. 15zzb. Może jednocześnie w tym samym czasie złożyć wnioski o dofinansowanie w WUP i PUP ale pod warunkiem, że nie będą one dotyczyły tych samych pracowników. W sytuacji kiedy przedsiębiorca chce otrzymać dofinansowanie na tych samych pracowników zarówno z PUP i WUP może skorzystać z obu instrumentów wsparcia pod warunkiem, że łączny okres dofinansowania ( z art.15g i 15zzb ) nie przekroczy okresu 3 miesięcy np. przedsiębiorca złożył wniosek do PUP na okres 2 miesięcy dofinansowania (w ramach art.15zzb), a po zakończeniu okresu dofinansowania może ubiegać się w WUP na 1 miesiąc dofinansowania ( w ramach art. 15g ).

10. Przez jaki okres należy wydatkować środki w ramach dofinansowania kosztów dla samozatrudnionych (czy przez 3 miesiące od wypłaty środków czy może od daty wskazanej we wniosku lub dłużej)?

Nie ma określonego czasu na wydatkowanie środków.

11. A co jeśli zwolnienie z ZUS obejmuje inne okresy niż dofinansowanie z PUP? Czy wtedy również nie można uzyskać dofinansowania do składek na ubezpieczenie społeczne pokrywanych przez pracodawcę?

Jeżeli pracodawca korzysta ze zwrotu składek ZUS np. za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, może ubiegać się o zwrot składek za kolejne miesiące z Powiatowego Urzędu Pracy, tj. lipiec, sierpień, wrzesień. W tej sytuacji pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie składek za kolejne miesiące z Powiatowego Urzędu Pracy. Pod warunkiem, że Powiatowy Urząd Pracy prowadzi w tym okresie nabór wniosków o dofinansowanie, w ramach art. 15zzb.

12. Czy można jednocześnie skorzystać z dofinansowania z PUP, gdy firma już dostała subwencję finansową z PFR?

W przypadku, gdy subwencja z tarczy finansowej nie zostanie przeznaczona na pokrycie tych samych kosztów, co dofinansowanie w ramach art. 15 zzb (część kosztów wynagrodzeń i składek), to przedsiębiorca może skorzystać z tej subwencji.

13. Dot. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w zakresie wykazania spadku obrotów gospodarczych, rozumianych jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym. Proszę o podanie definicji ujęcia ilościowego – sposób interpretacji…

Zgodnie z art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) przedsiębiorca, który ubiega się o dofinansowanie wynagrodzeń we wniosku wykazuje spadek obrotów gospodarczych, przez który rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług (odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80% ) w ujęciu ilościowym lub wartościowym w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku. Pojęcie obrotu gospodarczego, użyte w art. 15zzb w ustawie nie zostało zdefiniowane. Przedsiębiorca powinien wykazywać swój obrót zgodnie z obowiązującymi u danego przedsiębiorcy zasadami rozliczeń dla celów podatkowych. Metodologię obliczania spadku obrotów w ujęciu wartościowym lub ilościowym przedsiębiorca winien wypracować indywidualnie mając na uwadze, aby obliczenia były miarodajne, wiarygodne, obiektywne i adekwatne do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Należy pamiętać, aby przy porównywaniu łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego z rokiem bieżącym przyjąć takie same wartości porównawcze ( np. tylko kwoty brutto lub tylko kwoty netto).

14. Czy podatek VAT i PIT to też koszty, na które można przeznaczyć środki z pożyczki i środki z dofinansowania kosztów dla samozatrudnionych?

Pytanie zostało przesłane do Ministerstwa, po uzyskaniu odpowiedzi przekażemy ją do IPH.