IMPULS 50+

PROJEKT IMPULS 50+ to zindywidualizowane podejście do bezrobotnych 50+ realizowane poprzez: kompleksową diagnozę jego potencjału, dobranie standardowych i niestandardowych form wsparcia do jego potrzeb i oczekiwań przy równoczesnym uwzględnieniu stanu rynku pracy, monitorowanie postępów bezrobotnych na rynku pracy, motywowanie bezrobotnych do podejścia i utrzymania zatrudnienia. Rozwiązanie zakłada również szeroką współpracę z instytucjami wspierającymi zatrudnienie i kształcenie oraz pracodawcami i ich zrzeszeniami, aby zapewnić zbieżność kierunków oferowanego bezrobotnym 50+ wsparcia z potrzebami pracodawców.

Liderem projektu jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Partnerem zagranicznym Bundesagentur für Arbeit (BA) Regionaldirektion Berlin-Brandenburg a jednym z Partnerów krajowych Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.

ZAŁOŻENIA